Podmínky inzerce

Podmínky využívání služeb serveru Inzerator.cz, dále jen Podmínky.

Vymezení pojmů

INZERATOR.cz je inzertní server pro soukromou a komerční inzerci, dále jen Server.
Provozovatelem Serveru je Ing. Václav Vašek (IČ 68137559), dále jen Provozovatel.
Předmětem služeb Serveru je bezplatně zveřejňovat nabídky a poptávky zboží, majetku, služeb a informací , dále jen Inzerce.
Uživatelem Serveru je každá soukromá osoba nebo podnikatelský subjekt, využívající služeb Serveru a který při využívání služeb tohoto Serveru přistoupil k těmto Podmínkám inzerce.

Cena
Základní služby na Serveru jsou pro všechny uživatele bezplatné s výjímkou dobrovolných poplatků za zvýhodnění inzerce pomocí "Topování", placené reklamy a inzerátů uveřejněných v sekci "Erotika" u kterých je nutné inzeráty "Topovat" prostřednictvím placené SMS nebo bankovním převodem.

Postup inzerování
Vložit inzerát lze pomocí odkazu "Přidat inzerát". Uživatel zadá inzerát do příslušného formuláře s ohledem na tyto Podmínky inzerce. Zde kromě jiného uvede svoji emailovou adresu, která je povinným údajem. Ta s ohledem na ochranu proti zneužití na nevyžádanou poštu nebude zveřejněna a kontakt s případným zákazníkem bude pomocí kontaktního emailového formuláře.
Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat na tuto emailovou adresu informace týkající se provozu Serveru, jako například oznámení o vložení, úpravě nebo odstranění inzerátu a podobně.
Případné webové stránky zveřejněné v inzerátu musí směřovat přímo na předmět inzerce.

Popis inzerátu nesmí obsahovat kontaktní údaje. Pro kontaktní údaje, jako např. email, telefon, webová adresa apod. jsou pole k tomu určená.
Uživatel se zavazuje v inzerátu uvádět pouze pravdivé údaje. V případě nabídky zboží je povinen uvést úplné údaje o zboží, které je předmětem prodeje i včetně údajů o funkčnosti, případném poškození, opotřebení a vadách takového zboží.

Po odsouhlasení Podmínek inzerce bude Uživateli inzerát na Serveru zveřejněn na zvolený počet dnů.

Po zveřejnění inzerátu může uživatel očekávat reakce na vložený inzerát v podobě nabídek jednotlivých zájemců o nabízené položky.
Další postup obchodu si obě strany sjednávají individuálně.

Inzerát lze v průběhu prezentace Uživatelem upravovat popřípadě odstranit a to pomocí funkcí v detailu inzerátu. K tomu bude potřeba použít přístupové heslo, které si Uživatel zvolil při registraci.
Pokud má Uživatel na Serveru inzerátů více, je heslo stejné pro všechny inzeráty.

Provozovatel si vyhrazuje právo před uveřejněním inzerátů na Serveru provést kontroly obsahu a to z hlediska pravopisných chyb nebo překlepů v textu. Nicméně takovouto úpravou nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost inzerovaných údajů a ani neručí za to, zda prodejce je oprávněn zboží prodat a ani za to, že poptávající je oprávněn zboží koupit.

Inzeráty, které nebudou zveřejněny nebo budou dodatečně odstraněny bez náhrady škody:
- inzeráty, jejichž obsah není v souladu s platnými zákony ČR, odporují dobrým mravům, nejsou v souladu s Podmínkami inzerce nebo poškozují pověst provozovatele
- inzeráty propagující násilí a rasovou či třídní nesnášenlivost, předměty pornografického charakteru, vulgární inzeráty, zboží nelegálního původu nebo které je jinak v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy
- pornografické materiály
- duplicitní nebo obsahově stejné inzeráty jednoho Uživatele Serveru
- inzeráty zařazené do nesprávné kategorie vzhledem ke svému obsahu
- inzeráty nabádající k zaslání emailu pro více informací
- inzeráty obsahující nadměrné množství hvězdiček, vykřičníků a podobných znaků (a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek)
- je zakázáno vkládat animované GIFy - animace může být použita v reklamě nikoliv v inzerátu
- multilevel systémy, pyramidové hry, provizní systémy
- inzeráty v sekci "Erotika" které nebudou do časového limitu tří hodin od vložení "Topované" prostřednictvím placené sms nebo bankovním převodem
- inzeráty, jejichž podmínkou je poplatek předem
- inzeráty na bezpracné výdělky
- inzeráty, propagující inzertní servery
- inzeráty obsahující materiály (zejména obrázky a videa) porušující autorská práva na díla jiných autorů
- je zakázáno k inzerátu přikládat originální fotografie z inzerátů jiných prodejců
- inzeráty vedoucí k ohrožení zdraví a života zákazníků
Uživateli, který opakovaně nebo hrubě porušuje pravidla inzerce může být Provozovatelem přístup na web znemožněn.

Provozovatel inzerce neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů.
Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

Ochrana osobních údajů
Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa Uživatele, která není zveřejňována. Uživatel sám rozhoduje o tom, které doplňující údaje jako telefon, webová adresa, Skype, ICQ apod. se na Serveru zveřejní.
Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat Uživatele třetí osobou, pokud bylo způsobeno nelegálním proniknutím do systému Serveru a/nebo pokud Uživatel sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

Autorská práva
Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.
Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci Serveru nebo rušit používání Serveru jinými osobami.
Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím Serveru.

Uživatel se zavazuje na Serveru Inzerator.cz nezveřejňovat materiály (obrázky, videa apod.), ke kterým má vlastnická práva jiný subjekt. V opačném případě nese Uživatel za tyto nelegálně zveřejněné materiály plnou odpovědnost. Provozovatel neodpovídá za porušení tohoto ustanovení ze strany Uživatele; jakmile se o takovém porušení dozví, je oprávněn inzerát bez náhrady odstranit - bez ohledu na placené zvýhodnění inzerátu.

Záruky
Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního Serveru s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, jemu poskytovaných jeho dodavateli. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Odkazy na servery třetích stran
Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojení na jiné webové servery (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány Provozovatelem a tento není zodpovědný za obsah žádného propojeného serveru. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Provozovatel schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.
Na tomto Serveru jsou zobrazovány reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Uživatel bere na vědomí, že třetí strany mohou používat údaje (nikoli osobní údaje) o návštěvách uživatele na tomto nebo jiných serverech k poskytování reklam na zboží a služby, které uživatele zajímají.

Závěrečná ustanovení
Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru.
Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.